Ailǝ qurmaq istǝyini dilǝ gǝtirmǝk mǝqsǝdilǝ yol bağlayıb

İstanbulda Şirinevlǝrdǝ ailǝ qurmaq istǝyini dilǝ gǝtirmǝk mǝqdǝsilǝ D-100 şose yolu bağlayaraq tǝhlükǝli rǝftar etdiyi irǝli sürülǝn bir nǝfǝr vǝ 6 yoldaşı hǝbs edilib.

Etiketlәr: