İsrailli hәrbçi Qәzzada davam edәn müharibәdә iştirak edәcәyinә dair әmr aldıqdan sonra intihar etdi