Müsǝlmanlar Məscidi-i əqsanın xaricində namaz qılmaq mǝcburiyyǝtindǝ qalıb

Minlərlə Fələstinli İsrail təhlükəsizlik tǝdbirlirindǝn etiraz mǝqsǝdiylǝ Məscidi-i əqsanın xaricində namaz qılıb


Etiketlәr: Məscidi-i əqsa