R.T.Әrdoğan Qara dǝnizdǝ kǝşf edilǝn tǝbii qazla bağlı bǝyanat verib

Türkiyǝ prezidenti Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘Qara dǝnizdǝ qazdığımız tǝbii qaz quyuları nǝ ilk, nǝ dǝ sondur’’.

1681887
R.T.Әrdoğan Qara dǝnizdǝ kǝşf edilǝn tǝbii qazla bağlı bǝyanat verib

Türkiyǝ prezidenti Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘Qara dǝnizdǝ qazdığımız tǝbii qaz quyuları nǝ ilk, nǝ dǝ sondur’’.

‘‘Fatih’’ kǝşfiyyat-qazma gǝmisinin tǝxminǝn bir il ǝrzindǝ 540 milyard kubmetr tǝbii qaz kǝşf etdiyini xatırladan  Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan bildirib ki, Qara dǝnizdǝ qazılan  tǝbii qaz quyuları nǝ ilk, nǝ dǝ sondur.

Qara dǝniz tǝbii qazının istifadǝyǝ verilmǝsi ilǝ bu bölgǝnin xaricǝ olan asılılığının ǝhǝmiyyǝtli dǝrǝcǝdǝ azalacağını ifadǝ edǝn Türkiyǝ prezidenti deyib: ‘‘Qara dǝniz tǝbii qazının birinci fazasının 2023-cü ilǝdǝk tamamlanması üçün ciddi sǝylǝr göstǝrilir’’.Әlaqәli Xәbәrlәr