Türk Әmәkdaşlıq vә Koordinasiya Agentliyi Әfqanıstana tibbi lәvazimat göndәrib

Türk Әmәkdaşlıq vә Koordinasiya Agentliyi Әfqanıstanın qәrbindәki Herat vilayәtindәki Qәrbi Әfqanıstan bölgәsindәki uşaq xәstәxanasına tibbi lәvazimat göndәrib.

1565163
Türk Әmәkdaşlıq vә Koordinasiya Agentliyi Әfqanıstana tibbi lәvazimat göndәrib

 

Türk Әmәkdaşlıq vә Koordinasiya Agentliyi Әfqanıstanın qәrbindәki Herat vilayәtindәki Qәrbi Әfqanıstan bölgәsindәki uşaq xәstәxanasına tibbi lәvazimat göndәrib.

Tibbi lәvazimatin tәhvil verilmәsi ilә әlaqәdar tәşkil edilәn mәrasimdә çıxış edәn Herat valisinin müavini Nur Әhmәd Haydari Türk Әmәkdaşlıq vә Koordinasiya Agentliyinin müxtәlif sahәlәrdә layihәlәr hәyata keçirmәklә yanaşı, Türkiyә vә Әfqanıstan xalqları arasındakı dostluq münasibәtlәrini güclәndirdiyini deyib.

Haydari 110 sәhiyyә işçisi vә 100-dәk çarpayı tutumuna malik xәstәxananın gündә tәxminәn 250 yeni doğulmuş körpәyә vә uşağa xidmәt göstәrdiyini söylәyib.

Haydari hәmçinin Türk Әmәkdaşlıq vә Koordinasiya Agentliyi tәrәfindәn edilәn yardımla xәstәxananın problemlәrinin qarşısının alındığını vurğulayıb.

 Әlaqәli Xәbәrlәr