R.T. Әrdoğan: ‘‘Rәqәmsal faşizmә qarşı birlikdә mübarizә aparmalıyıq’’

Türkiyә prezidenti bildirib ki, rәqәmsal faşizmә qarşı birlikdә mübarizә aparmalıyıq.

1534778
R.T. Әrdoğan: ‘‘Rәqәmsal faşizmә qarşı birlikdә mübarizә aparmalıyıq’’

 

Türkiyә prezidenti bildirib ki, rәqәmsal faşizmә qarşı birlikdә mübarizә aparmalıyıq.

Әrdoğan onlayn formatda tәşkil edilәn ‘‘IV Beynәlxalq Qadın vә Әdalәt Sammiti’’nә  qatılıb.

‘‘Rәqәmsal faşizmә qarşı birlikdә mübarizә aparmalıyıq’’ deyәn Әrdoğan vurğulayıb ki, әsrlәrdir etnik vә dini faşizmin әziyyәtini çәkirik. Rәqәmsal müharibәlәrin sәbәb  olduğu dağıntıları unudmamalıyıq, rәqәmsallaşma ilә dә yeni әdalәtsizliklәrin qarşısını almalıyıq.

Türkiyәnin son dövrdә kiber hücumların hәdәfinә çevrilәn ölkәlәrdәn biri olduğunu deyәn Әrdoğan qeyd edib ki, sәrhәdlәrimizin tәhlükәsizliyi nә qәdәr әhәmiyyәtlidirsә bu mәlumatların saxlanılması o qәdәr әhәmiyyәtlidir’’.
 Әlaqәli Xәbәrlәr