Rәcәb Tayyib Әrdoğan Müәllimlәr Günü münasibәtilә bәyanat verib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan  bildirib ki, Türkiyәnin imkanları artıqca müәllimlәri maddi  vә sosial cәhәtdәn dәstәklәmәyә davam edәcәyik.

1533413
Rәcәb Tayyib Әrdoğan Müәllimlәr Günü münasibәtilә bәyanat verib

 

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan  bildirib ki, Türkiyәnin imkanları artıqca müәllimlәri maddi  vә sosial cәhәtdәn dәstәklәmәyә davam edәcәyik.

Prezident Rәcәb Tayyib Әrdoğan 24 noyabr Müәllimlәr Günü münasibәtilә bәyanat verib. Әrdoğan deyib: ‘‘Bu dәrәcә әhәmiyyәtli vәzifәni icra edәn bütün müәllimlәrә hәm öz adımdan, hәm dә xalqım adından tәşәkkür edirәm’’.

Әrdoğan deyib: ‘‘Tәhsil sistemimizin daşıyıcı sütunu olan müәllimlәrimizin maddi vә sosial imkanlarını güclәndirmәyi, onlara tәhlükәsiz bir iş mühiti yaratmağı özümüzә borc bilirik. Ölkәmizin imkanları artdıqca müallimlәrimizi dәstәklәmәyә davam edәcәyik’’.

Millәt Mәktәblәrinin açıldığı vә Qazi Mustafa Kamal Atatürkә Baş müәllimlik vәzifәsinin verildiyi bu anlamlı gündә hәm ölkә daxilindә, hәm dә xaricdә vәzifәlәrini icra edәn müәllimlәrә tәşәkkür edәn Әrdoğan bütün müәllimlәri Müәllimlәr Günü münasibәtilә tәbrik edib.


 Әlaqәli Xәbәrlәr