Türkiyә prezidenti Yunanıstana  Şәrqi Aralıq dәnizi ilә bağlı reaksiya göstәrib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Şәrqi Aralıq dәnizindә Türkiyәnin mülki gәmilәrinә edilәn әn kiçik hücumu belә cavabsız qoymayacaqlarını söylәyib.

1473089
Türkiyә prezidenti Yunanıstana  Şәrqi Aralıq dәnizi ilә bağlı reaksiya göstәrib

 

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Şәrqi Aralıq dәnizindә Türkiyәnin mülki gәmilәrinә edilәn әn kiçik hücumu belә cavabsız qoymayacaqlarını söylәyib.

Türkiyә prezidenti cümә namazından sonra gündәmdәki aktual mәsәlәlәri qiymәtlәndirib.

Әrdoğan bildirib ki,‘‘Oruç Reis’’ kәşfiyyat-axtarış gәmisi avqustun 23-dәk fәaliyyәtlәrini davam etdirәcәk. Almaniya kansleri Angela Merkel ilә bu mәsәlәlәri dünәn müzakirә etdik.Angela Merkel Yunanıstan Baş naziri Kiryakos Miçotakislә dә telefon әlaqәsi saxladı.

Miçotakisә beynәlxalq hüquq normalarına hörmәtlә yanaşması ilә әlaqәdar çağırış edәn Türkiyә prezidenti deyib:  ‘‘Qәrbi Trakyadakı soydaşlarımızın qәbristanlığını yandırdılar. Bunlar heç müsbәt addımlar deyil. Biz hәyatda olan vә dünyadan köçmüş soydaşlarımızı tәk qoymarıq. Lazımi addımları vaxtı, saatı gәlәndә atarıq. Bunu çox açıq şәkildә ifadә edirik''.

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu da Şәrqi Aralıq dәnizindә artan gәrginliyә görә mәsuliyyәti Türkiyәnin deyil, Yunanıstanın daşıdığını bildirib.

Mövlud Çavuşoğlu isveçrәli hәmkarı İqnazio Kassis ilә görüş keçirdikdәn sonra mәtbuat konfransı tәşkil etdi.

‘‘Biz kәşfiyyat-axtarış fәaliyyәtlәrini hәyata keçirmәk üçün 2018-ci ilәdәk gözlәdik. Yunanıstan vә Kıbrıs Yunan icması bu fәaliyyәtlәri 2000-ci ildәn etibarәn davam etdirir’’,-deyә Mövlud Çavuşoğlu vurğulayıb.

Türkiyәnin dә bir addım atmaq mәcburiyyәtindә olduğunu deyәn Mövlud Çavuşoğlu qeyd edib ki, Avropa İttifaqına üzv dövlәtlәrin xüsusilә dönәm sәdri Almaniyanın xahişi ilә biz xoşniyyәt nümayiş etdirdik vә fәaliyyәlәrimizi müvәqqәti dayandırdıq. Bu müddәt әrzindә Yunanıstan Almaniya vә digәr ölkәlәrә xәbәr vermәdәn Misir ilә müqavilә bağladı. Yunanıstanın bu istiqamәtdәki addımı qәbul edilә bilmәz. Günahlandırılacaq bir ölkә varsa o da Yunanıstandır. Yunanıstan ‘‘Oruç Reis’’ gәmisinә hücum edәrsә lazımi cavabı alar.

 Әlaqәli Xәbәrlәr