Brüsseldǝ sǝfǝrdǝ olan Hulusi Akar ingiltǝrǝli vǝ fransalı hǝmkarları ilǝ gürüşüb

Türkiyǝnin milli müdafiǝ naziri Hulusi Akar İngiltǝrǝ müdafiǝ naziri Ben Valles vǝ Fransa müdafiǝ naziri  Florans Parli ilǝ ayrı-ayrılıqda görüşüb.

Brüsseldǝ sǝfǝrdǝ olan Hulusi Akar ingiltǝrǝli vǝ fransalı hǝmkarları ilǝ gürüşüb
Hulusi Akar-Ben Wallace.jpg
Florence Parly-Hulusi Akar.jpg

 

 

Türkiyǝnin milli müdafiǝ naziri Hulusi Akar İngiltǝrǝ müdafiǝ naziri Ben Valles vǝ Fransa müdafiǝ naziri  Florans Parli ilǝ ayrı-ayrılıqda görüşüb.

NATO-nun müdafiǝ nazirlǝri sǝviyyǝsindǝki yığıncağına qatılmaq üçün Belçikanın paytaxtı Brüsselǝ sǝfǝr edǝn Hulusi Akar burada  ikitǝrǝfli görüşlǝr keçirib.

İlk olaraq ingiltǝrǝli hǝmkarı ilǝ görüşǝn Hulusi Akar daha sonra fransalı hǝmkarı ilǝ bir araya gǝlib.

Görüşlǝrdǝ hǝrbi, tǝhlükǝsizlik vǝ müdafiǝ sǝnayesi sahǝlǝrindǝ ǝmǝkdaşlıq mǝsǝlǝlǝri, Liviya vǝ Suriyadakı son vǝziyyǝt, regional mǝsǝlǝlǝr vǝ İdlibdǝ yaşananların qarşısının alınması üçün atılacaq addımlar ǝtrafında fikir mübadilǝsi aparılıb.

Türkiyǝnin gözlǝntilǝrini dilǝ gǝtirǝn Hulusi Akar İdlibdǝki dinc sakinlǝrin yaşanan hücumlar sǝbǝbindǝn evlǝrini tǝrk etmǝk mǝcburiyyǝtindǝ qalaraq Türkiyǝyǝ doğru irǝlilǝdiyini qeyd edib.Әlaqәli Xәbәrlәr