Türkiyə və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin birlikləri birgә nәzarәt faliyyәtlәrini davam etdirir

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri  vә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin birliklәrinin Fәrat çayının şәrqindә yaradılacaq tәhlükәsiz bölgә çәrçivәsindә IV birgә nәzarәt fәaliyyәtini hәyata keçirir.

Türkiyə və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin birlikləri birgә nәzarәt faliyyәtlәrini davam etdirir

 

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri  vә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin birliklәrinin Fәrat çayının şәrqindә yaradılacaq tәhlükәsiz bölgә çәrçivәsindә IV birgә nәzarәt fәaliyyәtini hәyata keçirir.

Mәlumata görә, nәzarәt fәaliyyәti helikopterlәr vasitәsilә keçirilib.

Helikopterlәr Türkiyәnin Şanlıurfa şәhәrindә yerlәşәn Birgә Әmәliyyat Mәrkәzindәn havaya qalxıb.

Nәarәt fәaliyyәtindә Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinә mәxsus iki vә Amerika Birlәşmiş Ştatlarına mәxsus iki helikopter iştirak edib.

TSQ  vә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin birliklәri Suriyaya doğru hәrәkәt edib.Әlaqәli Xәbәrlәr