Mövlud Çavuşoğlu vә Cavad Zәrif arasında telefon danışığı olub

Mәlumata görә, Cavad Zәrif  Mövlud Çavuşoğlunu Xarici İşlәr naziri vәzifәsinә yenidәn tәyin olunması münasibәtilә tәbrik edib.

1009591
Mövlud Çavuşoğlu vә Cavad Zәrif arasında telefon danışığı olub

Türkiyәnin Xarici İşlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu vә İran Xarici İşlәr naziri Cavad Zәrif arasında telefon danışığı olub.

Mәlumata görә, Cavad Zәrif  Mövlud Çavuşoğlunu Xarici İşlәr naziri vәzifәsinә yenidәn tәyin olunması münasibәtilә tәbrik edib.

Tәrәflәr konstruktiv әlaqәlәrә işarә edәrәk iki  ölkәnin regional vә beynәlxalq sabitliyinin vә tәhlükәsizliyinin qorunması  mәqsәdilә ortaq mәnfәәtlәrә әsaslanan bütün ikitәrәfli, regional vә beynәlxalq sahәlәrdә әmәkdaşlığı daha da inkişaf etdirmәk  mәsәlәsindә razılıq әldә ediblәr.Әlaqәli Xәbәrlәr