Rәcәb Tayyib Әrdoğan İlә Sudan prezidenti birgә bәyanat yayıb

Türkiyәnin dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan İlә Sudan prezidenti Әl Bәşir birgә bәyanat yayıb.

875992
Rәcәb Tayyib Әrdoğan İlә Sudan prezidenti  birgә bәyanat yayıb

Türkiyәnin dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan İlә Sudan prezidenti Әl Bәşir birgә bәyanat yayıb.

Birgә bәyanatda:‘‘Yüksәk Sәviyyәli Strateji Әmәkdaşlıq Şurasının yaradılması ilә konkret addım atılıb’’ deyә vurğulanıb.

Bәyanatda Әrdoğanın Sudana etdiyi sәfәrinin iki ölkә arasında mövcud olan tәrixi, mәdәni vә sosial әlaqәlәrә  söykәnәn qardaşlıq münasibәtlәrinin dәrinlәşdirilmәsi ilә yanaşı iqtisadi  vә ticari әlaqәlәrin güclәndirilmәsi çәrçivәsindә gerçәklәşdiyi bildirilib.

Bәyanatda hәmçinin Sudan prezidentinin Rәcәb Tayyib Әrdoğanı ölkәsinin әn şanlı medalı ilә tәltif etdiyi vurğulanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr