İtaliya Hava Müdafiǝ Sistemi Kahramanmaraş şǝhǝrinǝ çatıb

Suriyadan gǝlǝ bilǝcǝk tǝhdidlǝrǝ qarşı NATO tǝrǝfindǝn Türkiyǝdǝ yerlǝşdirilǝcǝk İtaliya Hava Müdafiǝ Sistemi Kahramanmaraş şǝhǝrinǝ çatıb.

505398
İtaliya Hava Müdafiǝ Sistemi Kahramanmaraş şǝhǝrinǝ çatıb

Suriyadan gǝlǝ bilǝcǝk tǝhdidlǝrǝ qarşı NATO tǝrǝfindǝn Türkiyǝdǝ yerlǝşdirilǝcǝk İtaliya Hava Müdafiǝ Sistemi Kahramanmaraş şǝhǝrinǝ çatıb.

İtaliyadan dǝniz yolu isǝ İskǝndǝrun limanına gǝtirilǝn raket batareyaları vǝ sǝkilǝr TIR-larda Kahramanmaraş şǝhǝrinǝ nǝql edilib.

Polislǝrin tǝhlükǝsizlik tǝdbirlǝri müşayiǝtindǝ Qazi qǝrargahına aparılan TIR-lardakı Hava Müdafiǝ Sistemi, Alman Patriot Hava Müdafiǝ Siteminin yerlǝşdirildiyi yerdǝ quraşdırılacaq.

Qeyd edǝk ki, Almaniyanın “Operation Active Fence” missiyası çǝrçivǝsindǝ Kahramanmaraş şǝhǝrindǝki Qazi qǝrargahına yerlǝşdirilǝn “patriot” hava müdafiǝ sistemlǝri bölgǝdǝ 3 ilǝ yaxın qalmışdı.Әlaqәli Xәbәrlәr