Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan ǝfsanǝvi boksçu Mǝhǝmmǝd Әlinin cǝnazǝ mǝrasiminǝ qatılacaq

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan ǝfsanǝvi boksçu Mǝhǝmmǝd Әlinin cǝnazǝ namazı vǝ son mǝnzilǝ yola salınması mǝrasimindǝ iştirak etmǝk mǝqsǝdi ilǝ ABŞ-ın Kenttukki ştatının Luisvill şǝhǝrinǝ sǝfǝr edǝcǝk.

505327
Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan ǝfsanǝvi boksçu Mǝhǝmmǝd Әlinin cǝnazǝ mǝrasiminǝ  qatılacaq

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan ǝfsanǝvi boksçu Mǝhǝmmǝd Әlinin cǝnazǝ namazı vǝ son mǝnzilǝ yola salınması mǝrasimindǝ iştirak etmǝk mǝqsǝdi ilǝ ABŞ-ın Kenttukki ştatının Luisvill şǝhǝrinǝ sǝfǝr edǝcǝk.

Cümhurbaşqanlığı mǝnbǝlǝrindǝn ǝldǝ edilǝn mǝlumata ǝsasǝn, Әrdoğan  müsǝlmanlar arasında müstǝsna bir yeri olan Mǝhǝmmǝd Әlinin cǝnazǝ mǝrasiminǝ qatılmaq mǝqsǝdi ilǝ çǝrşǝnbǝ günü gecǝ radǝlǝrindǝ Türkiyǝdǝn hǝrǝkǝt edǝcǝk.

Dövlǝt başçısı Әrdoğan Mǝhǝmmǝd Әlinin ABŞ-dakı müsǝlman icmanın liderlǝrindǝn İmam Zaid Şakir tǝrǝfindǝn cümǝ axşamı günü qıldırılacaq cǝnazǝ namazına qatılacaq.

Dövlǝt başçısının Mǝhǝmmǝd Әli üçün cümǝ günü böyük bir kütlǝnin iştirakı ilǝ tǝşkil edilǝcǝyi gözlǝnilǝn anım vǝ son mǝnzilǝ yola salma mǝrasiminǝ dǝ qatılacağı bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr