Hǝrbi ǝmǝliyyatlar zamanı yaralanan 2 ǝsgǝr ilǝ bir polis ǝmǝkdaşı şǝhid olub

Van, Hakkari vǝ Diyarbǝkirdǝ davam edǝn hǝrbi ǝmǝliyyatlar nǝticǝsindǝ yaralanan 2 ǝsgǝr ilǝ bir polis ǝmǝkdaşı şǝhid olub.

494370
Hǝrbi ǝmǝliyyatlar zamanı yaralanan 2 ǝsgǝr ilǝ bir polis ǝmǝkdaşı şǝhid olub

Van, Hakkari vǝ Diyarbǝkirdǝ davam edǝn hǝrbi ǝmǝliyyatlar nǝticǝsindǝ yaralanan 2 ǝsgǝr ilǝ bir polis ǝmǝkdaşı şǝhid olub.

Baş Qǝrargah Rǝisliyinin açıqlamasında mayın 18-dǝ polis heyǝti üçün vǝzifǝlǝndirilǝn zirǝhli texnika Şǝmdinli-Aktütün yolundan keçǝrkǝn terror tǝşkilatı PKK üzvlǝrinin qurduqları tǝlǝyǝ düşǝrǝk ǝl istehsalı olan bombanın partlaması nǝticǝsindǝ ağır yaralanan ǝsgǝrin xǝstǝxanadakı müdaxilǝyǝ baxmayaraq şǝhid olduğu bildirilib.

Açıqlamada Van vilayǝtinin Gürpinar qǝsǝbǝsindǝki ǝmǝliyyat çǝrçivǝsindǝ bölgǝyǝ cǝlb olunan maşının qǝzaya düşmǝsi nǝticǝsindǝ ağır yaralanan ǝsgǝrin dǝ xǝstǝxanada şǝhid olduğu bildirilib.

Bǝş Qǝrargahın açıqlamasında vurğulanıb ki, hǝyatını itirǝn ǝziz şǝhidlǝrimizǝ Allahdan rǝhmǝt, dǝyǝrli ailǝlǝrinǝ, yaxınlarına, Türk Silahlı Qüvvǝlǝri ilǝ Ulu Türk millǝtinǝ başsağlığı vǝ sǝbr dilǝyirik.

Diyarbǝkirdǝ mayın 10-da terrorçuların hücumu nǝticǝsindǝ ağır yaralanan polis ǝmǝkdaşı da müalicǝ olunduğu Gülxana Hǝrbi Tibb Akademiyasında (GATA) şǝhid olub.Әlaqәli Xәbәrlәr