Sur qǝsǝbǝsindǝ partlayış: 4 nǝfǝr hǝlak olub, 22 nǝfǝr yaralanıb

Diyarbəkir vilayǝtinin Sur qǝsǝbǝsindǝ bir evdǝ baş verǝn partlayışda , 4 nǝfǝr hǝlak olub, 22 nǝfǝr isǝ yaralanıb.

489787
Sur qǝsǝbǝsindǝ partlayış: 4 nǝfǝr hǝlak olub, 22 nǝfǝr yaralanıb

Diyarbəkir vilayǝtinin Sur qǝsǝbǝsindǝ bir evdǝ baş verǝn partlayışda , 4 nǝfǝr hǝlak olub, 22 nǝfǝr isǝ yaralanıb.

 Hadisǝnin PKK terrorçuları tǝrǝfindǝn gecǝ saatlarında partlayıcıların maşına yerlǝşdirildiyi ǝsnada baş verdiyi bildirilib.

Şǝhǝrin müxtǝlif qǝsǝbǝlǝrindǝ dǝ eşidilǝn partlayış nǝticǝsindǝ yaralananlardan ikisinin vǝziyyǝtinin ciddi olduğu açıqlanıb.

Partlayışın tǝsiri ilǝ hadisǝ yerindǝ bir çuxur yaranıb, bir sıra avtomobil vǝ ǝtrafdakı evlǝrǝ ziyan dǝyib.

Hadisǝ ilǝ ǝlaqǝli istintaq çǝrçivǝsindǝ 8 nǝfǝr saxlanılıb. Onların arasında bombalı maşının sürücüsünün dǝ olduğu bildirilir. 

Digǝr tǝrǝfdǝn Mardin vilayǝtinin Nusaybin qǝsǝbǝsindǝ terror tǝşkilatı PKK-ya istiqamǝtli ǝmǝliyyatda döyüş tǝyyarǝlǝrinin istifadǝ edildiyinǝ dair iddia hǝrbi mǝnbǝlǝr tǝrǝfindǝn tǝkzib edilib.

Hǝrbi mǝnbǝlǝr bǝzi internet sǝhifǝlǝri vǝ sosial şǝbǝkǝlǝrdǝ yer alan qǝsǝbǝdǝki ǝmǝliyyatlar zamanı döyüş tǝyyarǝlǝrindǝn istifadǝ edildiyi iddialarının qǝtiyyǝtlǝ hǝqiqǝti ǝks etdirmǝdiyini bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr