“Yeni İpǝk Yolu” Çin ilǝ Avropanı bir-birinǝ yaxınlaşdıracaq

Trans-Xǝzǝr Forumu Türkiyǝ, Azǝrbaycan, Qazaxıstan vǝ Gürcüstanın nümayǝndǝlǝrinin iştirakı ilǝ ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda keçirilib.

480531
“Yeni İpǝk Yolu” Çin ilǝ Avropanı bir-birinǝ yaxınlaşdıracaq

Trans-Xǝzǝr Forumu Türkiyǝ, Azǝrbaycan, Qazaxıstan vǝ Gürcüstanın nümayǝndǝlǝrinin iştirakı ilǝ ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda keçirilib.

Xeyli sayda natiqin qatıldığı forumda “Trans-Xǝzǝr Şǝrq-Qǝrb Ticarǝt vǝ Tranzit Koridoru” ilǝ ǝlaqǝli mövzular ǝtraflı şǝkildǝ müzakirǝ olunub.

Türkiyǝnin Vaşinqtondakı sǝfiri Sǝrdar Kılıç forumun açılış hissǝsindǝ çıxış edǝrǝk, regional inteqrasiyanın vǝ ölkǝlǝrin yaxın ǝmǝkdaşlıqlarının bölgǝ ölkǝlǝrinin iqtisadiyyatlarına öz tǝsirini göstǝrmǝsi baxımından önǝmli olduğunu bildirib vǝ Türkiyǝnin qǝdim İpǝk Yoluna yenidǝn fǝallıq qazandıracaq layihǝlǝrlǝ bu yolda addımlar atmağa başladığını vurğulayıb.

“Müasir İpǝk Yolu” ilǝ Asiya-Avropa arasındakı mövcud tranzit koridorun 1500 km qısalacağını bildirǝn sǝfir bu mǝqsǝdlǝrin rǝallaşa bilmǝsi üçün ABŞ da daxil müxtǝlif ölkǝlǝrlǝ birgǝ işlǝmǝyǝ davam edilǝcǝyini vurğulayıb.

Sǝfir Sǝrdar Kılıç “Yeni İpǝk Yolu” tamamlandığı zaman sadǝcǝ regional deyil, beynǝlxalq iqtisadiyyata vǝ ticarǝtǝ dǝ böyük töhfǝ verǝcǝyini söylǝyib.

Forumda koridorun bir bütöv olaraq işǝ salındığı tǝqdirdǝ Çin ilǝ Avropa arasında nǝqliyyat müddǝtinin 45 gündǝn 15 günǝ düşürülǝ bilǝcǝyi bildirilǝrǝk, layihǝnin nǝhǝngliyi vurğulanıb.

Forumda “Yeni İpǝk Yolu” fǝallıq qazandıqca Çindǝn yola çıxan bir yükün Qazaxıstan, Azǝrbaycan, Gürcüstan vǝ Türkiyǝ üzǝrindǝn Avropaya çatacağı ifadǝ edilib vǝ gǝlǝcǝk illǝrdǝ Türkmǝnistan, Özbǝkistan vǝ Qırğızıstanın da layihǝyǝ qatılacağının gözlǝnildiyi dilǝ gǝtirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr