Avropa İttifaqı ilǝ viza rejiminin lǝğvinǝ dair fǝaliyyǝtlǝri davam edir

Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisi Xarici İşlǝr Komissiyası Avropa İttifaqı ilǝ viza rejiminin lǝğvinǝ dair fǝaliyyǝtlǝrini davam etdirir.

466856
Avropa İttifaqı ilǝ viza rejiminin lǝğvinǝ dair fǝaliyyǝtlǝri davam edir

Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisi Xarici İşlǝr Komissiyası Avropa İttifaqı ilǝ viza rejiminin lǝğvinǝ dair fǝaliyyǝtlǝrini davam etdirir.

Komissiya şǝxsi mǝlumatların qorunması ilǝ yanaşı himayǝdarlıq mǝsuliyyǝti vǝ uşaqların qorunması ilǝ uşaqlara verilǝn alimentin nizamlanmasına dair 3 qanun layihǝsini qǝbul edib.

Komissiyanın viza rejiminin lǝğvi ilǝ bağlı qǝbul etdiyi qanun layihǝsi önǝmli düzǝlişlǝri ǝhatǝ edir.

Şǝxsi mǝlumatların qorunmasına dair qanun layihǝsindǝ isǝ şǝxslǝrin haqlarının vǝ ǝsas azadlıqlarının qorunması üçün nǝzarǝtçilǝr tǝyin edilmǝsi qǝrara alınıb.Әlaqәli Xәbәrlәr