18 Mart Çanaqqala dǝniz zǝfǝri

“Çanaqqala dǝniz zǝfǝri”ni bu ildönümündǝ dǝ coşğu ilǝ qeyd edirik.

453023
18 Mart Çanaqqala dǝniz zǝfǝri

Birinci Dünya Müharibǝsinǝ qatılan Osmanlı İmperiyasını İstanbulu işğal edǝrǝk müharibǝdǝn kǝnarda qoymaq istǝyǝn İngiltǝrǝ vǝ Fransa donanmaları Çanaqqala Boğazını dǝniz yolu ilǝ keçmǝyǝ cǝhd göstǝrdi. Osmanlı ordusu vǝ dǝniz qüvvǝlǝrinin böyük zǝfǝri ilǝ nǝticǝlǝnǝn bu hücum ingilis vǝ fransız donanmalarının ağır itkilǝr verǝrǝk geri çǝkilmǝsi ilǝ sona çatdı. Bu qüvvǝlǝr boğazı dǝnizdǝn keçǝ bilmǝyǝcǝklǝrini başa düşǝrǝk quruda hǝrb başlatdılar. Türk millǝtinin cǝsarǝt vǝ fǝdakarlığı nǝticǝsindǝ ciddi itkilǝr verilmǝsini baxmayaraq Çanaqqala boğazı işğal qüvvǝlǝri tǝrǝfindǝn keçilǝ bilmǝdi. “Çanaqqala keçilmǝz” dostun düşmǝnin anlayacağı dillǝ bir daha göstǝrildi. “Çanaqqala dǝniz zǝfǝri”ni bu ildönümündǝ dǝ coşğu ilǝ qeyd edirik.Әlaqәli Xәbәrlәr