Çeşmǝdǝ 4 nǝfǝr saxlanılıb

İzmir vilayǝtinin Çeşmǝ qǝsǝbǝsindǝ qaçaq mühacirlǝrǝ qarşı hǝyata keçirilǝn ǝmǝliyyatda 4 nǝfǝr saxlanılıb.

438554
Çeşmǝdǝ 4 nǝfǝr saxlanılıb

İzmir vilayǝtinin Çeşmǝ qǝsǝbǝsindǝ qaçaq mühacirlǝrǝ qarşı hǝyata keçirilǝn ǝmǝliyyatda 4 nǝfǝr saxlanılıb.

Şǝhǝrin Polis Müdirliyi tǝrǝfindǝn verilǝn açıqlamaya ǝsasǝn, qeyri-qanuni yollardan ölkǝdǝn çıxmağa hazırlaşdığı aşkarlanan qruplara qarşı ǝmǝliyyat hǝyata keçirilib.

Әmǝliyyat nǝticǝsindǝ 14 qaçaq mühaciri 3 maşında qeyri-qanuni yollardan ölkǝ xaricinǝ çıxarmağa cǝhd göstǝrǝn İran vǝtǝndaşı 4 mühacir qaçaqçısı yaxalanıb. Әmǝliyyat nǝticǝsindǝ hǝmçinin 14 jilet ǝlǝ keçirilib.

İranlı 4 nǝfǝr mǝhkǝmǝ tǝrǝfindǝn hǝbs edilib.Әlaqәli Xәbәrlәr