Ә. Davudoğlu"Suriya mǝsǝlǝsi artıq qlobal problemdir"

Baş nazir Әhmǝd Davudoğlu Suriya mǝsǝlǝsinin artıq qlobal bir problem olduğunu söylǝyib.

410413
Ә. Davudoğlu"Suriya mǝsǝlǝsi artıq qlobal problemdir"

Baş nazir Әhmǝd Davudoğlu Suriya mǝsǝlǝsinin artıq qlobal bir problem olduğunu söylǝyib.
Baş nazir Türkiyǝnin sǝrhǝd qonşusu Bolqarıstana sǝfǝr edib.
Paytax şǝhǝr Sofiyadan bütün dünyaya müraciǝt edǝn Davudoğlu deyib ki, Suriya mǝsǝlǝsindǝ hǝr kǝs üzǝrinǝ düşǝni yerinǝ yǝtirmǝlidir, ǝks tǝqdirdǝ qaçqınlar mǝsǝlǝsi bütün ölkǝlǝrin gǝlǝcǝkdǝki illǝrdǝ dǝ qarşı-qarşıya qalacağı daha ciddi bir problemǝ çevrilǝ bilǝr.
Qeyri-qanuni köç mǝsǝlǝsinǝ dǝ toxunan Davudoğlu mǝsǝlǝnin hǝlli barǝdǝ güclü bir iradǝ ilǝ mübarizǝ etmǝyǝ qǝtiyyǝtli olduqlarını deyib.
Bolqarıstan ilǝ ikitǝrǝfli ǝlaqǝlǝrǝ dǝ toxunan Baş nazir Davudoğlu bildirib ki, bizim xǝyalımız İstanbuldan Sofiyaya Sofiyadan Avropaya gédib çıxacaq sürǝtli qatar layihǝsini hǝyata keçirmǝk, şose yollarla, nǝqliyyat xǝttlǝrilǝ Bolqarıstan ilǝ Türkiyǝni bir-birinǝ bağlamaqdır.
Davudoğlu Bolqarıstanda ölkǝnin prezidenti Rosen Plevnelievǝ bolqar dilinǝ tǝrcümǝ edilmiş kitabını hǝdiyyǝ edib.
Davudoğlu daha sonra Bolqarıstan Müsǝlmanlarının baş müftisi Mustafa Ayiş Hacı ilǝ görüşüb.
Baş nazir terror tǝşkilatı DEAŞ-a vǝ Avropada mǝscidlǝri yandıran radikal irqçilǝrǝ qarşı Türkiyǝ vǝ Bolqarıstanın ǝmǝkdaşlıq etdiklǝrini söylǝyib.
Baş nazir Bolqarıstanda son olaraq ictimai rǝy liderlǝri vǝ qeyri-hökumǝt tǝşkilatlarının nümayǝndǝlǝrilǝ bir araya gǝlib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr