Xalqların Demokratik Partiyası da seçki nǝticǝlǝrini dǝyǝrlǝndir

Partiyanın bǝrabǝrhüquqlu sǝdrlǝrinin birgǝ mǝtbuat konfransında Figǝn Yüksǝkdağ iyunun 7-də keçirilən seçkilǝrlǝ müqayisǝdǝ sǝs nisbǝtindǝ enmǝ müşahidə olduğunu bildirib.

407488
Xalqların Demokratik Partiyası da seçki nǝticǝlǝrini dǝyǝrlǝndir

Partiyanın bǝrabǝrhüquqlu sǝdrlǝrinin birgǝ mǝtbuat konfransında Figǝn Yüksǝkdağ iyunun 7-də keçirilən seçkilǝrlǝ müqayisǝdǝ sǝs nisbǝtindǝ enmǝ müşahidə olduğunu bildirǝrǝk, bu vǝziyyǝtin partiyada müzakirǝyǝ çıxarılacağını deyib.
Partiyanın bǝrabǝrhüquqlu sǝdrlǝrindǝn Sǝlahǝddin Dǝmirtaş isǝ seçkidǝ iştirak edǝnlǝrin nisbǝtinin yüksǝk olmasından mǝmnunluq duyduğunu, başlayacaq yeni qanunvericilik dövründǝ xalqın gözlǝntilǝri istiqamǝtindǝ tǝmkinli bir müxalifǝt siyasǝti izlǝyǝcǝklǝrini qeyd edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr