Әhmǝd Mǝhǝmmǝdin bomba zǝnn edilǝn saatı

Baş nazir Әhmǝd Davudoğlu ABŞ-da düzǝltdiyi saat bomba zǝnn edilǝn Әhmǝdi qǝbul edǝcǝk.

391808
Әhmǝd Mǝhǝmmǝdin bomba zǝnn edilǝn saatı

Baş nazir Әhmǝd Davudoğlu ABŞ-da düzǝltdiyi saat bomba zǝnn edilǝn Әhmǝdi qǝbul edǝcǝk.
Texas ştatında müǝlliminǝ göstǝrmǝk üçün mǝktǝbǝ apardığı elektron saatın bomba zǝnn edilmǝsi nǝticǝsindǝ ǝllǝrinǝ qandal vurularaq saxlanılan müsǝlman şagird Әhmǝd Mǝhǝmmǝd Nyu-Yorkda Baş nazir Davudoğlu ilǝ bir araya gǝlǝcǝk.
14 yaşındakı Әhmǝd ailǝsi ilǝ birlikdǝ Baş nazir Davudoğlunun da qatılacağı Türkǝn Vǝqfinin tǝşkil edǝcǝyi Nyu-Yarkdakı şam yemǝyinǝ dǝvǝt edilib.
Qeyd edǝk ki, Әhmǝd baş verǝn hadisǝdǝn sonra müxtǝlif dǝvǝt vǝ dǝstǝk almış, Obama tǝrǝfindǝn dǝ Ağ evǝ dǝvǝt edilmişdi.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr