Hadisǝdǝ ǝli olduğundan şübhǝli bilinǝn Suriya vǝtǝndaşı 4 nǝfǝr

Muğla vilayǝtinin Bodrum qǝsǝbǝsindǝ 12 nǝfǝrin ölümü ilǝ nǝticǝlǝnǝn hadisǝdǝ ǝli olduğundan şübhǝli bilinǝn Suriya vǝtǝndaşı 4 nǝfǝr hǝbs edilib.

Hadisǝdǝ ǝli olduğundan şübhǝli bilinǝn Suriya vǝtǝndaşı 4 nǝfǝr

Muğla vilayǝtinin Bodrum qǝsǝbǝsindǝ 12 nǝfǝrin ölümü ilǝ nǝticǝlǝnǝn hadisǝdǝ ǝli olduğundan şübhǝli bilinǝn Suriya vǝtǝndaşı 4 nǝfǝr hǝbs edilib.
Onların miqrantların qeyri-qanuni yollardan ölkǝ xaricinǝ çıxmalarına yardım etdiklǝri iddia edilir.
Qǝsǝbǝ mǝrkǝzindǝ saxlanılan şǝxslǝr polis mǝrkǝzinǝ aparılıb.
Digǝr tǝrǝfdǝn hadisǝdǝ dünyasını dǝyişǝn 12 nǝfǝrin cǝnazǝsi Muğla şǝhǝrindǝki xǝstǝxanadakı işlǝrin başa çatmasından sonra yaxınlarına tǝhvil verilǝcǝk.
Cansız bǝdǝnilǝ sahildǝ tapılan vǝ orda çǝkilmiş şǝkillǝri ilǝ gündǝmǝ gǝlǝn uşağın cǝnazǝsinin dǝ hadisǝdǝn salamat xilas olan atası tǝrǝfindǝn tǝhvil alınacağı gözlǝnilir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr