Nazirlǝr Kabineti ikinci dǝfǝ yığıncaq keçirib

Nazirlǝr Kabineti iyunun 7-dǝ keçirilǝn parlament seçkilǝrindǝn sonra ikinci dǝfǝ yığıncaq tǝşkil edib.

314551
Nazirlǝr Kabineti ikinci dǝfǝ yığıncaq keçirib

Nazirlǝr Kabineti iyunun 7-dǝ keçirilǝn parlament seçkilǝrindǝn sonra ikinci dǝfǝ yığıncaq tǝşkil edib.
Çankaya Köşkündǝ keçirilǝn yığıncağın gündǝmindǝ isǝ Suriya sǝrhǝdindǝki ǝhvalatlar öz yǝrini tutub.
Tel Abyadın DEAŞ-dan kürd qrupların nǝzarǝtinǝ keçmǝsindǝn sonra bölgǝdǝki demoqrafik quruluşu dǝyişmǝ cǝhdlǝrini Türkiyǝ diqqǝtlǝ izlǝyir.
Nazirlǝr Kabinetinin yığıncağında seçkidǝn sonrakı proses dǝ dǝyǝrlǝndirilib.
Digǝr tǝrǝfdǝn Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan da Din İşlǝri üzrǝ İdarǝnin sǝdri Mehmet Görmǝz vǝ elm adamları ilǝ Cümhurbaşqanlığı Sarayında iftar süfrǝsindǝ bir araya gǝlib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr