Mǝrasimlǝri dünya mediası çox sayda jurnalistlǝ izlǝyǝcǝk

Çanaqqalada keçirilǝcǝk mǝrasimlǝri dünya mediası çox sayda jurnalistlǝ izlǝyǝcǝk.

243518
Mǝrasimlǝri dünya mediası çox sayda jurnalistlǝ izlǝyǝcǝk

Çanaqqalada keçirilǝcǝk mǝrasimlǝri dünya mediası çox sayda jurnalistlǝ izlǝyǝcǝk.
Çanaqqalada quruda gedǝn döyüşlǝrin 100-ci ildönümü münasibǝti ilǝ 24-25 apreldǝ Gǝliboluda tǝşkil edilǝcǝk mǝrasimlǝri 14 ölkǝdǝn 1100 jurnalistin izlǝyǝcǝyi bildirilib.
Mǝrasimlǝrdǝ Türkiyǝnin mǝtbuatı ilǝ yanaşı Azǝrbaycan, Çin, Fransa, İtaliya, Polşa, Bolqarıstan, Kanada, ABŞ, Almaniya, İraq, Avstraliya, Yeni Zelandiya vǝ İngiltǝrǝdǝn gǝlǝcǝk media mǝnsubları iştirak edǝcǝklǝr.
Mǝrasimlǝri izlǝyǝcǝk jurnalistlǝr Әcǝabat gǝmi yanalma yerindǝn toplu çǝkildǝ Şǝhidlǝr abidǝsi, İngilis, Fransız abidǝlǝri, Anzaq buxtası, Avstraliya abidǝsi, 57-ci Alay Şǝhidliyi vǝ Yeni Zelandiya abidǝsi olmaqla 7 ayrı yerdǝ olacaqlar.
Әcǝabad limanı yaxınlığında qurulacaq mǝtbuat çadırında jurnalistlǝrǝ hǝr sahǝdǝ kömǝklik göstǝrilǝcǝk.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr