Dövlǝt başçısı Әrdoğan 4 qanun maddǝsini tǝsdiqlǝyib

Hǝmin qanun maddǝlǝri Rǝsmi Qǝzetdǝ dǝrc olaraq qüvvǝyǝ minib.

284868
Dövlǝt başçısı Әrdoğan 4 qanun maddǝsini tǝsdiqlǝyib

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan, Qǝtǝr ilǝ hǝrbi tǝlim, müdafiǝ sǝnayesi ilǝ Qǝtǝr torpaqlarında Türk Silahlı Qüvvǝlǝrinin yerlǝşdirilmǝsinǝ dair ǝmǝkdaşlıq sazişinin dǝ daxil olduğu 4 qanunu tǝsdiqlǝyib. Hǝmin qanun maddǝlǝri Rǝsmi Qǝzetdǝ dǝrc olaraq qüvvǝyǝ minib.
Dövlǝt başçısının tǝsdiqlǝdiyi digǝr qanunlar isǝ Sǝudiyǝ Әrǝbistanı ilǝ imzalanan gömrük vǝ tǝhsil sahǝlǝrindǝ ǝmǝkdaşlığa dair sazişlǝ Türkdilli Dövlǝtlǝr Әmǝkdaşlıq Şurası ilǝ imzalanan ev sahibliyi protokoluna dair qanun olub.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr