"Çanaqqala keçilmǝz" sǝnǝdli filmi

Çanaqqala Savaşının indiyǝdǝk nümayiş edilmǝmiş şǝkillǝri ilǝ tarixi görüntülǝrin yer aldığı “Çanaqqala keçilmǝz” qısa sǝnǝdli filmi Anadolu xǝbǝrlǝr agentiliyinǝ tanıdılıb.

270336
"Çanaqqala keçilmǝz" sǝnǝdli filmi

“Baş Qǝrargah Rǝisliyi Hǝrbi Tarix vǝ Strateji Etüt (ATET) İdarǝsi Sǝdrliyi” tǝrǝfindǝn Çanaqqala Savaşının indiyǝdǝk nümayiş edilmǝmiş şǝkillǝri ilǝ tarixi görüntülǝrin yer aldığı “Çanaqqala keçilmǝz” qısa sǝnǝdli filmi Anadolu xǝbǝrlǝr agentiliyinǝ tanıdılıb.
Şǝkillǝr vǝ sǝnǝdli film, “bir millǝtin yenidǝn doğuş dastanı” olan Çanaqqala Zǝfǝrinin hansı şǝrtlǝrdǝ qazanıldığını nümayiş etdirir.
Çanaqqala döyüşlǝri ilǝ ǝlaqǝdar tarixi şǝkillǝrdǝ ǝsgǝrlǝrin sǝngǝrlǝrdǝki kadrlarından hǝrbi dǝstǝlǝrdǝki tǝftişlǝrǝ qǝdǝr müxtǝlif faktları görmǝk mümkündür.
Sǝhiyyǝ işçilǝri tǝrǝfindǝn yaralıların müalicǝ olunduğu şǝkillǝr dǝ xeyli maraqlıdır.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr