"Yeni Türkiyǝ yeni konstitusiya vǝ prezident üsul-idarǝsi üzǝrin

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan “Yeni Türkiyǝ yeni konstitusiya vǝ prezident üsul-idarǝsi üzǝrindǝ yüksǝlǝcǝk” deyib.

240753
"Yeni Türkiyǝ yeni konstitusiya vǝ prezident üsul-idarǝsi üzǝrin

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan “Yeni Türkiyǝ yeni konstitusiya vǝ prezident üsul-idarǝsi üzǝrindǝ yüksǝlǝcǝk” deyib.
81 vilayǝtin valisini Cümhurbaşqanlığı Sarayında qǝbul edǝn dövlǝt başçısı Әrdoğan ölkǝnin gündǝmi ilǝ bağlı danışıb.
Әrdoğan çıxışında vǝtǝndaş müharibǝsinin pǝncǝsindǝki Suriyada tamamilǝ bir insanlıq faciǝsi yaşandığına diqqǝt çǝkǝrǝk deyib ki, “BMT-nin mǝlumatına ǝsasǝn, suriyalı qaçqının ən çox sığındığı ölkǝ Türkiyǝdir. Bu millǝt hǝm insani, hǝm İslami, hǝm dǝ vicdani vǝzifǝsini yerinǝ yetirir”.
Dövlǝt başçısı Әrdoğan çıxışında iyunun 7-dǝ keçirilǝcǝk parlament seçkilǝrinǝ dǝ diqqǝt çǝkǝrǝk deyib: “Seçkilǝr nǝticǝsindǝ artıq yeni bir üsul-idarǝyǝ keçmǝyin vaxtı gǝlib-çatıb. Müxtəlif ölkǝlǝrdǝki fǝrqli prezidentlik sistemlǝrindǝn Türkiyǝyǝ uyğun bir modeli seçməliyik. Hǝr kǝslǝ bu mövzunu müzakirǝ edib irǝlilǝyiş ǝldǝ etmǝliyik. Dünyada vǝ bölgǝmizdǝki proseslǝrǝ uyğun bir dǝyişiklik hǝr kǝsin xeyrinǝdir. Yeni Türkiyǝ yeni konstitusiya vǝ prezident üsul-idarǝsi üzǝrindǝ yüksǝlǝcǝk”.
Dövlǝt başçısı Әrdoğan terrorla mübarizǝ sahǝsindǝki hǝll prosesinǝ dǝ toxunaraq bildirib ki, “Siyasi iradǝ hǝll yolu prosesinə dəstəkdir. Bununla yanaşı, ictimai tǝhlükǝsizlik mövzusunda güzǝştǝ gedilmǝyǝcǝkdir”.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr