İraq Baş naziri Heydǝr ǝl-Abadi Türkiyǝdǝ sǝfǝrdǝ olub

Abadi, Türkiyǝ-İraq Yüksǝk Sǝviyyǝli Strateji Әmǝkdaşlıq Şurasının toplantısına qatılmaq mǝqsǝdi ilǝ Türkiyǝyǝ gǝlib.

160543
İraq Baş naziri Heydǝr ǝl-Abadi Türkiyǝdǝ sǝfǝrdǝ olub

Qonaq Baş nazir, Türkiyǝ-İraq Yüksǝk Sǝviyyǝli Strateji Әmǝkdaşlıq Şurasının toplantısına qatılmaq mǝqsǝdi ilǝ Türkiyǝyǝ gǝlib.
İraq Baş naziri vǝ nümayǝndǝ heyǝti Anıtqǝbiri ziyarǝtindǝn sonra Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisi sǝdri Cǝmil Çiçǝk tǝrǝfindǝn qǝbul edilib.
Görüşdǝ bölgǝdǝ davam edǝn terror mǝsǝlǝsindǝn danışılıb.
İraq Baş naziri, Baş nazir Әhmǝd Davudoğlu tǝrǝfindǝn Baş Nazirliyin Mǝrkǝzi Binasında mǝrasimlǝ qarşılanıb.
İki hǝmkar, Yüksǝk Sǝviyyǝli Strateji Әmǝkdaşlıq Şurasının toplantısına qatılıb, daha sonra ortaq mǝtbuat toplantısı tǝşkil edilib.
Baş nazir Davudoğlu, İraq hǝrbi dǝstǝlǝrinǝ İŞİD ilǝ mübarizǝdǝ verilǝn dǝstǝyin davam edǝcǝyini bildirib.
İŞİD terror tǝşkilatına qoşulmaq üçün bölgǝyǝ gǝlǝn xarici ölkǝ vǝtǝndaşlarına Türkiyǝnin göz yummadığını vurğulayan Davudoğlu, “İraq iraqlılara, Suriya suriyalılara aiddir” deyib.
Türkiyǝnin terrorla mübarizǝdǝ İraqa verdiyi dǝstǝyǝ görǝ tǝşǝkkür edǝn İraq Baş naziri Abadi dǝ, ölkǝsindǝn Türkiyǝyǝ yönǝldilmiş bir tǝhdidǝ icazǝ vermǝyǝcǝklǝrini ifadǝ edib.
Abadi, İraq neftinin Türkiyǝ ǝrazilǝrindǝn nǝql edilǝrǝk dünya bazarlarına ixrac edilmǝsi barǝdǝ rǝsmi Ankara ilǝ hǝmfikir olduqlarını sözlǝrinǝ ǝlavǝ edib.
İraq Baş naziri İbadi, Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan tǝrǝfindǝn Cümhurbaşqanlığı Sarayında qǝbul edilib.
Görüşdǝ İŞİD ilǝ mübarizǝdǝ vǝ enerji sahǝsindǝ ǝmǝkdaşlıq edilmǝsindǝn danışılıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr