"Türkiyǝ Türkmǝnlǝrin yanında olacaq"

Xarici İşlǝr naziri Əhmǝd Davudoğlu, Türkiyǝnin Türkmǝnlǝrin yanında olacağını tǝsdiqlǝyib.

82231
"Türkiyǝ Türkmǝnlǝrin yanında olacaq"

Xarici İşlǝr naziri Əhmǝd Davudoğlu, Türkiyǝnin Türkmǝnlǝrin yanında olacağını bir daha dilǝ gǝtirib.
Əhmǝd Davudoğlu, ötǝn gün Kǝrkük Vilayǝt mǝclis sǝdri Hǝsǝn Turanı qǝbul edib vǝ Azǝrbaycan Xarici İşlǝr Naziri Elmar Mǝmmǝdyarovla telefonla danışıb.
Nazir, Kǝrkük Vilayǝt Mǝclis sǝdrilǝ bölgǝdǝki son vǝziyyǝti müzakirǝ edib vǝ prosesin xüsusilǝ Türkmǝnlǝr üzǝrindǝki mǝnfi tǝsirlǝrinǝ toxunub.
Davudoğlu, Türkiyǝnin Türkmǝnlǝrin yanında olacağını tǝsdiqlǝyǝrǝk Türkmǝnlǝrin dǝ İraqın qarşı qarşıya olduğu çǝtin bir dövrdǝ birlik içindǝ olmalarının daşıdığı ǝhǝmiyyǝtǝ işarǝ edib.
Əhmǝd Davudoğlu ilǝ Azǝrbaycanlı hǝmkarı arasında keçirilǝn telefon danışığında, Azǝrbaycanın işğal altındakı torpaqlarındakı tǝmas xǝttindǝ baş verǝn hadisǝlǝr vǝ regiondakı proses müzakirǝ edilib.
Xatırladaq ki, son bir hǝftǝdir Azǝrbaycan-Ermǝnistan cǝbhǝ xǝttindǝ baş verǝn hadisǝlǝrdǝ 13 Azǝrbaycan ǝsgǝri şǝhid olub.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr