Seçki mitinqlǝri davam edir

Dövlǝt başçılığına namizǝdlǝrin seçki mitinqlǝri bu gün dǝ davam edir.

Seçki mitinqlǝri davam edir

Dövlǝt başçılığına namizǝdlǝrin seçki mitinqlǝri bu gün dǝ davam edir.
Dövlǝt başçılığına namizǝd Əkmǝlǝddin İhsanoğlu, Adanada etdiyi çıxışda, avqustun 10-da vǝtǝndaşların Çankayaya din, mǝzhǝb, ǝtnik sahǝdǝ fǝrq qoymadan hǝr kǝsi mǝnimsǝyǝn bir Cümhurbaşqanı seçib göndǝrǝcǝklǝrini deyib.
İhsanoğlu, ölkǝ daxilindǝ etimad edilǝn, ölkǝ xaricindǝ etibarı sǝvgiyǝ çevirǝ bilǝcǝk bir namizǝdin sǝçkidǝ uğurlu olmasını arzu edib.
Qaziantǝp şǝhǝrindǝ bir sıra qeyri-hökumǝt nümayǝndǝlǝrilǝ bir araya gǝlǝn Dövlǝt başçılığına namizǝd Sǝlahaddin Dǝmirtaş isǝ, “Cümhurbaşqanı sǝçkilǝrindǝ ideoloji düşüncǝ bir tǝrǝfǝ buraxılması vǝ xalq istǝdiyi namizǝdǝ sǝs vermǝlidir” deyib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr