Çiçǝk, Finlandiya parlamentinin sǝdri Eǝro Hǝinaluomanı qǝbul ed

İki ölkǝ ǝlaqǝlǝrinin 90-cı ildönümünǝ tǝsadüf edǝn ziyarǝt zamanı Çiçǝk, Qıbrıs mǝsǝlǝsinǝ dǝ toxunub.

76570
Çiçǝk, Finlandiya parlamentinin sǝdri Eǝro Hǝinaluomanı qǝbul ed

Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisi sǝdri Cǝmil Çiçǝk, Finlandiya parlamentinin sǝdri Eǝro Hǝinaluomanı qǝbul edib.
İki ölkǝ ǝlaqǝlǝrinin 90-cı ildönümünǝ tǝsadüf edǝn ziyarǝt zamanı Çiçǝk, Qıbrıs mǝsǝlǝsinǝ dǝ toxunub.
Çiçǝk, Şimali Qıbrıs Türk Cümhuriyyǝtinin Finlandiyada nümayǝndǝlik açması tǝlǝbini dilǝ gǝtirib.
Finlandiya parlamentinin sǝdri dǝ, nümayǝndǝlik açılmaması üçün bir sǝbǝb olmadığını, ölkǝsindǝ yaşayan Şimali Qıbrıs Türk Cümhuriyyǝti vǝtǝndaşlarının hǝrǝkǝtǝ keçmǝsinin vacibliyini dilǝ gǝtirib.
Mǝclis sǝdri Cǝmil Çiçǝk, Ermǝni Diasporasının 1915-ci il hadisǝlǝrinǝ dair tǝxribatçılıq kampaniyalarına da diqqǝt çǝkib.
Ortaq tarix kommisiyası qurulmasından tǝrǝf olduqlarına işarǝ edǝn Cǝmil Çiçǝk deyib ki, tariximizlǝ üzlǝşmǝyǝ hazırıq. Diaspora belǝ bir üzlǝşmǝdǝn imtina edir, parlament vǝ ümum ictimaiyyǝti yanıldır. Bu mövzuda sizdǝn dǝ hǝssas olmağınızı gözlǝdiyimizi ifadǝ etmǝk istǝyirǝm.
Qonaq parlament sǝdri dǝ, bu mǝsǝlǝnin tarixçilǝr tǝrǝfindǝn dǝğǝrlǝndirilmǝsinin vacibliyini dilǝ gǝtirib. Biz Türkiyǝ ilǝ bu mǝsǝlǝdǝ hǝmfikirik.
Finlandiyanın, Türkiyǝnin Avropa İttifaqına tam hüquqlu üzv olma prosesinǝ dǝ tam dǝstǝyinin bir daha gündǝmǝ salınması qarşısında, Cǝmil Çiçǝk bu dǝstǝyin Avropa Parlamenti seçkilǝrinin ardından daha da önǝmli olduğunu ifadǝ edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr