Abdullah Gül ABŞ-na sǝfǝrǝ gedir

Abdullah Gül mayın 28-dǝ ABŞ-ın Boston şǝhǝrinǝ gǝdǝcǝk.

72243
Abdullah Gül ABŞ-na sǝfǝrǝ gedir

Gül Harward Universitetindǝ tǝhsil alan oğlu Mehmet Əmrǝ Gülün mǝzuniyyət mǝrasiminǝ qatılmaq mǝqsǝdilǝ mayın 28-dǝ ABŞ-ın Boston şǝhǝrinǝ gǝdǝcǝk.
Dövlǝt başçısı eyni universitetdǝ Türkiyǝnin ətrafındakı vǝ gündǝmdǝki mövzulara dair konfrans da verǝcǝk.
Gül sǝfǝri zamanı ABŞ-ın qabaqçıl şirkǝtlǝrinin mǝsul şǝxslǝrini qǝbul edǝcǝk, Boston vǝ ǝtrafındakı Türk akademiklǝrlǝ dǝ bir araya gǝlǝcǝk.
Dövlǝt başçısı mayın 31-dǝ ölkǝyǝ qayıdacaq.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr