Türkiyә mәtbuatı: 11 may 2020

Türkiyә mәtbuatında dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin xülasәsi.

1414677
Türkiyә mәtbuatı: 11 may 2020

 

Türkiyә mәtbuatında dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin xülasәsi.

‘‘Hürriyet’’: Әrdoğan Türkiyәnin sәhiyyә bazası olacağını deyib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan İstanbulun Sancaktepe sәmtindәki xәstәxanaların bayramdan sonra  (26 may) istifadәyә verilәcәyini deyib. Bu xәstәxanaların sәhiyyә turizmini  canlandırmaq üçün dә istifadә edilәcәyini ifadә edәn Әrdoğan bildirib ki, xarici xәstәlәr Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Klivlend şәhәrinә gedirlәrdi, bunda sonra İstanbula gәlәcәklәr.Rәcәb Tayyib Әrdoğan Türkiyәnin sәhiyyә bazası olacağını da vurğulayıb.

 

‘‘Yeni Şafak’’: Әrdoğan koronavirusun öhdәsindәn başqa ölkәlәrdәn dә tez gәlәcәyik.

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Türkiyәnin yeni növ koronavirus epidemiyası dövründә hәm öz ehtiyaclarını ödәdiyini, hәm dә başqa ölkәlәrә dәstәk verdiyini söylәyib. Rәcәb Tayyib Әrdoğan vәtәndaşların görülәn tәdbirlәrә riayәt etmәsi tәqdirdә Türkiyәnin yeni növ koronavirusun öhdәsindәn başqa ölkәlәrdәn dә tez gәlәcәyini bildirib.

 

‘‘Star’’: Milli imkanlarla hazırlanan ‘‘TR-C-19’’ dәmanının istehsalına başlanılıb.

Dünyada yayılmağa davam edәn yeni növ koronavirus epidemiyasına qarşı hazırlanan ‘‘TR-C19’’ dәrmanı könüllü xәstәlәr üzәrindә sınaqdan keçirilәcәk.Mәlumata görә, dәrman labaratoriya mühitindә koronavirus epidemiyasını mәhv edib. Dәrmanın seriya şәklindә istehsalı Türkiyә Elmi vә Texnoloji Araşdırmalar Qurumu tәrәfindәn İstanbulda edilәcәk.

 

‘‘Haber Türk’’: Türkiyәdә turizm sektoru may ayının sonunda canlanacaq.

Mәdәniyyәt vә Turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy Türkiyәnin turizmlә bağlı yol xәritәsini açıqlayıb.O, Türkiyәdә turizm sektorunun may ayının sonunda canlanacağını bildirib.Mәdәniyyәt vә turizm naziri qeyd edib ki, hava limanlarında vә sәrhәd-keçid mәntәqәlәrindәki bütün turistlәr koronavirusla bağlı müayinәdәn keçirilәcәk. Mehmet Nuri Ersoy hәmçinin qeyd edib ki, otellәrdә vә restoranlarda sosial mәsafәyә riayәt edilәcәk. Otellәrdәki ‘‘hәr şey daxil’’ sistemi dәyişmәyәcәk, yalnız tәqdımat sistemi dәyişәcәk.

 

‘‘Vatan’’: Sabiha Gökçen hava limanında uçuşlar bәrpa olunacaq.

İstanbul Sabiha Gökçen Beynәlxalq Hava Limanı koronavirusla bağlı görülәn tәdbirlәr çәrçivәsindә martın 28-dә fәaliyyәtini müvәqqәti olaraq dayandırmışdı. Mәlumata görә, hava limanının fәaliyyәti mayın 28-dә bәrpa olunacaq.Mәlumatda qeyd olunub ki, hava limanına maskasız heç bir sәrnişin buraxılmayacaq. Tәyyarәyә әl yükü kimi yalnız uşaqlara aid xüsusi әşyalar, ‘‘laptop’’, әl çantaları vә dezinfeksiyaedici maddәlәri qәbul olunacaq.Әlaqәli Xәbәrlәr