Tarixdә bu gün: 1 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1482451
Tarixdә bu gün: 1 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1715-ci ilin 1 sentyabr tarixindә taxta oturan vә 72 il әrzindә Fransada hökm sürәn ‘‘Günәş Kralı’’ lәqәbli XIV Lüis 77 yaşında dünyadan köçüb.

                                      

 

1908-ci ilin 1 sentyabr tarixindә müqәddәs torpaqları Osmanlı İmperiyasının paytaxtı İstanbula birlәşdirәn Hicaz dәmir yolunun açılışı olub. İlk qatar İstanbuldan Mәdinәyә hәrәkәt edib.

                                

1939-cu ilin 1 sentyabr tarixindә Adolf Hitlerin rәhbәrliyindәki Almaniyanın Polşaya hücum etmәsi ilә II Dünya Müharibәsi başlayıb. 1945-ci ilәdәk davam edәn müharibә nәticәsindә 40 milyon adam hәlak oldu, milyonlarla adam yaralandı. Müharibәnin 50-ci ildönümündә 1 sentyabr tarixi ‘‘Ümumdünya Sülh Günü’' elan edildi.

                                        

1985-ci ilin 1 sentyabr tarixindә amerikalı okeanoqraf  Robert Ballard vә komandası 1912-ci ildә batan Titanik gәmisinin qalıqlarını aşkar etdi.

                                        Әlaqәli Xәbәrlәr