Tarixdә bu gün: 10 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

Tarixdә bu gün: 10 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

 

1506-cı ilin 10 sentyabr tarixindә ‘‘Kiçik qiyamәt’’ kimi adlandırılan  vә 45 gün davam edәn zәlzәlә nәticәsindә İstanbul vә әtrafında minlәrlә ev dağılıb, 10 mindәn çox adam hәlak olub.

****

1919-cu ilin 10 sentyabr tarixindә  I Dünya Müharibәsindәn sonra Avstriya-Macarıstan İmperiyasının dağılmasına sәbәb olan ‘‘Saint Germain’’ müqavilәsi imzalanıb.

****

1942-ci ilin 10 sentyabr tarixindә İngiltәrәnin hәrbi hava qüvvәlәri Almaniyanın Düsseldorf şәhәrinә 100 min bomba atıb.Hücum nәticәsindә şәhәr yerlә yeksan olub.

****

1943-cü ilin 10 sentyabr tarixindә Almaniya әsgәrlәri müttәfiqlәrә tәslim olduğunu açıqlayan İtaliyanın paytaxtı Romanı işğal edib.

 

****

1970-ci ilin 10 sentyabr tarixindә Amerika Birlәşmiş Ştatlarının  Türkiyәdә xaşxaşın yetişdirilmәsini qadağa edәn tәklifi Türkiyә Böyük Millәt Mәclisi tәrәfindәn  rәdd edildi.

 

****

1987-ci ilin 10 sentyabr tarixindә minlәrlә Şәrqi Almaniya vәtәndaşı ölkәlәrindәn köçmәyә başlayıb.

 

****

2007-ci ilin 10 sentyabr tarixindә Pakistanın keçmiş baş naziri Navaz Şәrif deportasiya edilib.

 

****

2008-ci ilin 10 sentyabr tarixindә İranın Bender Abbas şәhәrindә 7,5 bal gücündә zәlzәlә baş verib.Әlaqәli Xәbәrlәr