Türkiyә mәtbәxinә aid 150 mindәn çox yemәk reseptinin doqquz dilә tәrcümә edildiyini bilirsinizmi?

Türkiyә mәtbәxinә aid 150 mindәn çox yemәk reseptinin doqquz dilә tәrcümә edildiyini bilirsinizmi?

1565235
Türkiyә mәtbәxinә aid 150 mindәn çox yemәk reseptinin doqquz dilә tәrcümә edildiyini bilirsinizmi?

Türkiyә mәtbәxinә aid 150 mindәn çox yemәk reseptinin doqquz dilә tәrcümә edildiyini bilirsinizmi?

25 il әrzindә bütün Türkiyәni gәzәrәk dünyanın әn böyük vә zәngin mәtbәxinә malik Türkiyә mәtbәxini araşdıran Banu Atabay qәlәmә aldığı mәqalәlәri vә yemәk reseptlәrini ‘‘lezzetler.com’’ sәhifәsindә paylaşır. Atabay araşdırdığı milli yemәk reseptlәrini ilk növbәdә özü hazırlayır daha sonra isә özünün hazırladığı sәhifәdә paylaşır. Hәmin reseptlәr azәbaycan, әrәb,alman, ingilis,italiyan, ispan vә fransız dillәrinә tәrcümә olunub. Bu sayәdә dünyanın müxtәlif ölkәlәrindәki insanların türk tәamlarını bişirmәk imkanı olur.Әlaqәli Xәbәrlәr