Safranbolunun beynәlxalq film festivalına ev sahibliyi etdiyini bilrsinizmi?

Safranbolu şәhәri 1994-cü ilin 17 dekabr tarixindә UNESKO-nun mәdәni irs siyahısına daxil edilib.

1506620
Safranbolunun beynәlxalq film festivalına ev sahibliyi etdiyini bilrsinizmi?

 

Safranbolunun beynәlxalq film festivalına ev sahibliyi etdiyini bildirsinizmi?

Safranbolu şәhәri 1994-cü ilin 17 dekabr tarixindә UNESKO-nun mәdәni irs siyahısına daxil edilib.Belәliklә şәhәr bәşәriyyәtin ortaq mirası olub. Bu mәdәni irsin әn mükәmmәl şәkildә tәqdim edilmәsi vә qorunması üçün müxtәlif fәaliyyәtlәr aparılır. Bunlardan biri dә 2000-ci ildәn keçirilәn  ‘‘Qızıl zәfәran’’ sәnәdli film festivalıdır.

2004-cü ildәn etibarәn  beynәlxalq sәviyyәdә keçirilәn  ‘‘Qızıl zәfәran’’ sәnәdli film festivalının mәqsәdi tarix, mәdәniyyәt vә tәbii mühitin gәlәcәk nәsillәrә ötürülmәsidir. Festival әrzindә yalnız sәnәdli filmlәr deyil, Safranbolunun tarixi evlәri, xına gecәlәri, toy mәrasimlәri, yemәklәri, yerli geyimlәri vә zәfәran gülünün yetişdirilmәsi kimi yüzillәrdir yaşayan mәdәni dәyәrlәri dә görә bilmәk mümkündür.Әlaqәli Xәbәrlәr