TÜRKSOY-un Özbәkistanla әmәkdaşlığı

‘‘Avrasiya gündәmi’’ proqramının bu günkü hissәsindә Beynәlxalq Türk Mәdәniyyәt Tәşkilatı TÜRKSOY-un Özbәkistanla әmәkdaşlığını qiymәtlәndirәcәyik.

1487785
TÜRKSOY-un Özbәkistanla әmәkdaşlığı

 

‘‘Avrasiya gündәmi’’ proqramının bu günkü hissәsindә Beynәlxalq Türk Mәdәniyyәt Tәşkilatı TÜRKSOY-un Özbәkistanla әmәkdaşlığını qiymәtlәndirәcәyik.

2020-ci ilin 4 sentyabr tarixindә Beynәlxalq Türk Mәdәniyyәt Tәşkilatı TÜRKSOY ilә Özbәkistan arasındakı mәdәni әlaqәlәri ehtiva edәn ‘‘TÜRKSOY-Özbәkistan Kitabı’’ adlı әsәrin onlayn tәqdimat toplantısı keçirildi. Toplantıya TÜRKSOY-un Baş katibi Düsen Kaseynov, Özbәkistan mәdәniyyәt naziri Ozodbek Nazarbekov, Türkiyә prezidentinin baş müşavirı Yalçın Topçu, sәfirlәr, millәt vәkillәri vә diplomatlar qatılıblar. Toplantıda özbәkistanlı sәnәtçilәrin TÜRKSOY-un tәdbirlәrinә töhfәlәri vә Özbәkistanın tәşkilat ilә әlaqәlәri qiymәtlәndirilib.

TÜRKSOY qurulduğu gündәn etibarәn mәdәni sahәdә Türk Dünyası ilә bağlı yüzlәrlә tәdbiri fasilәsiz davam etdirir. Türk Dünyasının UNESCO-su olan TÜRKSOY  Türk Cümhuriyyәtlәri arasındakı mәdәni әlaqәlәri inkişaf etdirir vә eyni zamanda Türk mәdәniyyәtini dә dünyaya tanıdır.

Özbәkistan 1993-cü ilin 12 iyul tarixindә Almata şәhәrindә TÜRKSOY-un qurulması ilә bağlı sәnәdә imza atan tәşkilata üzv dövlәtlәrdәn biridir. Özbәkistanın keçmiş prezidenti İslam Kәrimov dövründә yaranan bәzi problemlәr sәbәbindәn TÜRKSOY-un Baş Katibliyindә bu ölkәnin nümayәndәsi yoxdur.

2018-ci ilin 3 sentyabr tarixindә keçirilәn VI Türk Şurasının zirvә görüşündә çıxış edәn Özbәkistan prezidenti Şövkәt Mirziyoyev UNESKO-nun mәdәni irs siyahısında olan Hive şәhәrinin Türk Dünyasının mәdәniyyәt paytaxtı olmasını tәklif edib. Bu tәklif Türk Şurasına üzv dövlәtlәrin prezidentlәri tәrәfindәn qәbul edilәrәk 2020-ci ildә Hive şәhәri Türk Dünyasının mәdәniyyәt paytaxtı elan edilib.  Bu hadisәdәn sonra Özbәkistanın Mәdәniyyәt Nazirliyi TÜRKSOy ilә fәaliyyәtlәrini güclәndirib. Vurğulamaq lazımdır ki, Özbәkistanın  TÜRKSOY-da nümayәndәsinin  olmamasına baxmayaraq tәşkilat özbәkistanlı sәnәtçi, rәssam, memar, әdәbiyyaşünasları  hәr zaman keçirdiyi tәdbirlәrә dәvәt edirdi. TÜRKSOY-un Mәrkәzi Qәrargahında Özbәkistanın mәşhur şairlәri Alişir Nevai vә Abdullah Kadiri konfranslar tәşkil etdilәr.  2017-ci ildә tәşkil edilәn İlin Әdәbiyyatşünası mükafatına özbәk yazıçı Şükrulla layiq görülüb. TÜRKSOY-un Baş katibi Düsen Kaseynovun hәr zaman vurğuladığı kimi  qurulduğu gündәn  etibarәn Özbәkistan Cümhuriyyәtinin bayrağı tәşkilatın mәrkәzi qәrargahında vә TÜRKSOY-un fәaliyyәtlәrindә dalğalanır.

Әziz dinlәyicilәr Özbәkistan Türk Şurasına üzv olduqdan sonra TÜRKSOY ilә aktiv işlәmәyә başlayıb. Türk Dünyasının Özbәkistan mәdәniyyәtini, sәnәtini, әhәmiyyәtli şәxsiyyәtlәrini tanıtmağa ehtiyacı var. Ümid edirik ki,  TÜRKSOY Baş Katibliyindә Özbәkistan tәmsilçisi әn qısa zamanda vәzifәsinin icrasına başlayaraq bu sahәdәki fәaliyyәtlәri güclәndirәcәk.

TÜRKSOY-da nәşr edilәnlәr üzv vә müşahidәçi ölkәlәrin dillәrinә tәrcümә edilәrsә vә internet vasitәsilә yayımlanarsa Türk Dünyasının yaxınlaşması daha da sürәtlәnәcәk.

 Әlaqәli Xәbәrlәr