Topqapı sarayının dünyanın әn böyük muzeyә çevrilmiş saraylarından biri olduğunu bilirsinizmi?

İstanbul fәth edildikdәn sonra  Fateh Sultan Mehmetin göstәrişi ilә 1460-cı ildә Topqapı Sarayının inşasına başlanılıb.

1485088
Topqapı sarayının dünyanın әn böyük muzeyә çevrilmiş saraylarından biri olduğunu bilirsinizmi?

Topqapı sarayının dünyanın әn böyük muzeyә çevrilmiş saraylarından biri olduğunu bilirsinizmi?

İstanbul fәth edildikdәn sonra  Fateh Sultan Mehmetin göstәrişi ilә 1460-cı ildә Topqapı Sarayının inşasına başlanılıb. Saray 1478-ci ildә tamamlanıb. Mәrmәrә dәnizi, İstanbul Boğazı vә Haliç arasındakı tarixi İstanbul yarımadasında yerlәşәn saray tәxminәn 400 il әrzindә Osmanlı İmperiyasının idarә, tәhsil vә sәnәt mәrkәzi olduğu kimi padşahların da evi olub.

1850-ci ilin әvvәlindә mövcud sarayın dövlәtin tәlәblәrinә cavab vermәmәsi sәbәbindәn Dolmabaxça Sarayı inşa edilib.

1924-cü ilin 3 aprel tarixindә Mustafa Kamal Atatürkün göstәrişi ilә muzeyә çevrilәn Topqapı sarayı Cümhuriyyәtin ilk muzeyi olma xüsusiyyinә malikdir. Topqapı sarayı dünyanın әn böyük muzeyә çevrilmiş saraylarından biridir.Әlaqәli Xәbәrlәr