Edirnǝdǝki sǝhiyyǝ muzeyinin Sultan II Beyazitin göstǝrişi ilǝ inşa edildiyini bilirsinizmi?

Edirnǝdǝ yerlǝşǝn sǝhiyyǝ muzeyinin Sultan II Beyazitin göstǝrişi ilǝ 1488-ci ildǝ inşa edildiyini bilirsinizmi?

1363299
Edirnǝdǝki sǝhiyyǝ muzeyinin Sultan II Beyazitin göstǝrişi ilǝ inşa edildiyini bilirsinizmi?

Bunları bilirsinizmi? 9_2020

 

Edirnǝdǝ yerlǝşǝn sǝhiyyǝ muzeyinin Sultan II Beyazitin göstǝrişi ilǝ 1488-ci ildǝ inşa edildiyini bilirsinizmi?

1484-cü ildǝ Türkiyǝnin Edirnǝ şǝhǝrindǝ Sultan II Beyazitin göstǝrişi ilǝ sǝhiyyǝ müzeyi qurulub. Mǝlumata görǝ, Sultan II Beyazit muzeyin inşası işlǝrini hǝyata keçirmǝk üçün memar Harettinǝ göstǝriş verib.

İnşa edildiyi dövrdǝ Osmanlı dövlǝtinin ǝn yaxşı xǝstǝxanası hesab edilǝn sǝhiyyǝ kompleksi 1488-ci ildǝn 1877-ci ilǝdǝk fǝaliyyǝt göstǝrǝn ǝn ǝhǝmiyyǝtli tibb mǝrkǝzlǝrindǝn biri olub. Tarixi sǝnǝdlǝrdǝ xǝstǝxanada göz hǝkiminin dǝ işlǝdiyi  qeyd olunub. Xǝstǝxana ruhi cǝhǝtdǝn xǝstǝlǝrǝ dǝ xidmǝt verib. Hǝmin xǝstǝlǝr o dövrdǝ su sǝsi, musiqi, müxtǝlif qoxular kimi müalicǝ metodları ilǝ müalicǝ olunub. Xǝstǝxana 1950-ci ildǝ öz funksiyasını itirib.  Xǝstǝxana 1896-cı ildǝn  1916-cu ilǝdǝk ruhi cǝhǝtdǝn problemi olanlara xidmǝt verib. 1910-cu ildǝ xǝstǝxanada  bǝrpa işlǝri aparılıb. Sǝhiyyǝ kompleksi  1993-cü ildǝ Trakya Universiteti yanında fǝaliyyǝt göstǝrmǝyǝ başlayıb vǝ muzeyǝ çevrilib. 2000-ci ildǝ tamamlanan muzey 2004-cü ildǝ ‘‘Avropanın ǝn yaxşı muzeyi’’  mükafatına layiq görülüb.Әlaqәli Xәbәrlәr