‘‘Karagöz’’ün kölgә tamaşası olduğunu bilirsinizmi?

Türk mədəniyyətinin  ənənəvi tamaşa oyunlarından biri  olan ‘‘Karagöz’’ün kölgә tamaşası olduğunu bilirsinizmi?

‘‘Karagöz’’ün kölgә tamaşası olduğunu bilirsinizmi?

 

Türk mədəniyyətinin  ənənəvi tamaşa oyunlarından biri  olan ‘‘Karagöz’’ün kölgә tamaşası olduğunu bilirsinizmi?

‘‘Karagöz’’ dәvә vә ya camış dәrisindәn hazırlanan insan, heyvan vә ya әşya şәklindәki oyuncaqlarla nümayiş etdirilәn kölgә tamaşasıdır. ‘‘Karagöz’’ tamaşası  kölgə teatrı elementləri üzərində qurulmuşdur. Bu teatr sәnәtinin yaranma yeri cәnub-şәrqi Asiya ölkәlәri olaraq bilinir. Bu teatr sәnәtinin Anadoluda köç yolu ilә yayıldığı tәxmin edilir. Başqa bir rәvayәtә görә isә bu tamaşa növu Anadoluda  Misiri fәth edәn Padşah Yavuz Sultan Sәlim tәrәfindәn Türkiyәyә gәtirdiyi kölgә tamaşası sәnәtçilәri vasitәsi ilә yayılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr