Bunları bilirsinizmi?

Türk Dil Qurumunun Mustafa Kamal Atatürkün göstәrişi ilә qurulduğunu bilirsinizmi?

1272753
Bunları bilirsinizmi?

 

Türk Dil Qurumunun Mustafa Kamal Atatürkün göstәrişi ilә qurulduğunu bilirsinizmi?

Türk Dil Qurumu 1932-ci ilin 12 iyul tarixindә Türk Dil Cәmiyyәti adı altında fәaliyyәt göstәrmәyә başlayıb. Türk Dil Qurumu Samih Rıfat, Ruşen Eşref, Celal Sahir vә Yakup Kadri tәrәfindәn qurulub.

Türk Dil Qurumu qurulduğu  gündәn etibarәn  Türk dilinin aktual problemlәri ilә mәşğul olaraq hәll yollarının tapılması  istiqamәtindә fәaliyyәtlәr aparıb.  

Mustafa Kamal Atatürk Türk dili ilә bağlı aparılan araşdırmaları yaxından tәqib edib. Mustafa Kamal Atatürk vәfat etmәzdәn bir qәdәr әvvәl yazdığı vәsiyyәtnamә ilә bütün sәrvәtini Türk Dil Qurumu  vә Türk Tarix Qurumuna bağışlayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr