Bunları bilirsinizmi?

Türk qәhvәsinin Avstriyada   Osmanlı ordusu Vyananı mühasirәyә aldıqdan sonra  yayılmağa başladığı bilirsinizmi?

Bunları bilirsinizmi?

Türk qәhvәsinin Avstriyada   Osmanlı ordusu Vyananı mühasirәyә aldıqdan sonra  yayılmağa başladığı bilirsinizmi?

Günümüzdә qәhvәnin çox istehlak olunduğu Avstriyada  Türk qәhvәsi 1683-cü ildә yayılmağa başlayıb. Әslindә Türk qәhvәsi Vyana mühasirәsindәn  әvvәl Avropaya tanıdılıb.

Tarixçilәr Osmanlı sәfiri Hoşsohbet Nüktedan Süleyman Ağanın Türk qәhvәsini Parisdәki qonaqlarına tәklif etdiyini bildirirlәr.

Türk qәhvәsi XVII әsrdә vә sonrakı dövrlәrdә Osmanlı sarayının  vә Türk xalqının әvәzolunmaz içkilәrindәn biri olub. Türk qәhvәsi bәzi әcnәbilәrin dә әvәzolunmaz içkilәrindәn biridir.

Mәlumata әsasәn, Türk qәhvәsini Aleksandr Düma, Viktor Hüqo, Pierre Loti, Molyer vә Balzak kimi mәşhurlar da sevirdilәr.Әlaqәli Xәbәrlәr