Sağlam olmaq üçün pendir yeyin!

Pendir yemǝk üçün müxtǝlif sǝbǝblǝr var.

468583
Sağlam olmaq üçün pendir yeyin!

Dietoloq Gizǝm Kǝsǝrvuran sǝhǝtimiz üçün pendir yemǝyin ǝ​hǝ​miyyǝ​t kǝ​bs etdiyini, bǝzi pendir növlǝrinin ǝtdǝn belǝ daha çox zülal ǝhatǝ etdiyini, pendir yemǝk üçün müxtǝlif sǝbǝblǝrin olduğunu vurğulayıb.

Pendirin hǝr zaman süfrǝlǝrimizdǝ yer tutması vacib olan qidalardan biri olduğunu bildirǝn Kǝsǝrvuran deyir ki, lǝzzǝtindǝn savayı pendir yemǝyimiz üçün sağlıq cǝhǝtdǝn dǝ müxtǝlif sǝbǝblǝr var. Misal üçün hamilǝlik zamanı vǝ sümük ǝrimǝsindǝ zülalla yanaşı yüksǝk sǝviyyǝdǝ kalsium ehtiyacı, pendirin ehtiva etdiyi zǝngin kalsium ilǝ ödǝnǝ bilǝr.

Uşaqlar üçün en ideal qida

Dietoloq Gizǝm Kǝsǝrvuran pendirin Ph sǝviyyǝsinǝ nǝzarǝt edilǝ bildiyindǝn diş üçün dǝ ǝn yaxşı qoruyucu olduğuna diqqǝt çǝkǝrǝk bildirib ki, sadǝcǝ sümük vǝ ǝzǝlǝlǝrin güclǝnmǝsi üçün yox, ağız vǝ diş sağlığı üçün xüsusilǝ uşaqlar mütlǝq pendir yemǝlidir. Kalsium, sümük vǝ diş sağlamlığı üçün önǝmli bir mineraldır. Xüsusilǝ süd içmǝyǝn uşaqlar üçün pendirin tǝrkibindǝki kalsium çox qiymǝtlidir.

Sümük ǝrimǝsinin qarşısını pendirlǝ almaq mümkündür.

Pendirin sümüklǝri dǝ qoruduğunu vurğulayan Kǝsǝrvuran qeyd edib ki, sümüklǝrimiz 30-35 yaşa qǝdǝr kalsium yığır, sonra isǝ xüsusilǝ dǝ qadınlarda müǝyyǝn yaşdan sonra sümük ǝrimǝsi başlayır. Buna görǝ dǝ pendir yemǝk sümük ǝrimǝsinin dǝ qarşısını ala bilir. Pendir bǝdǝnǝ təbii enerji dǝ verir. Hǝmçinin yağda ǝriyǝn A, D, E vǝ K vitaminlǝri üçün yaxşı bir qaynaq olan pendir ürǝk, xǝrçǝng vǝ ǝsǝb xǝstǝliklǝrindǝn dǝ qorunmaq üçün dǝrman vǝzifǝsini öhdǝlǝnir.

Ölkǝmizin pendir növlǝri cǝhǝtdǝn şanslı coğrafiyada yerlǝşdiyini qeyd edǝn Kǝsǝrvuran hǝr ağız dadına uyğun pendir növlǝrilǝ sağlam qidalanmağın mümkün olduğunu bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr