Nyu-York şǝhǝrindǝ başlayan ǝnǝnǝvi 35-ci  Türk Günü yürüş vǝ festivalı

Val Stretdǝ tǝşkil edilǝn bayraq mǝrasimi ilǝ başlayan festival tǝdbirlǝri Broklin bǝlǝdiyyǝsindǝ davam edib.

494480
Nyu-York şǝhǝrindǝ başlayan ǝnǝnǝvi 35-ci  Türk Günü yürüş vǝ festivalı

Val Stretdǝ tǝşkil edilǝn bayraq mǝrasimi ilǝ başlayan festival tǝdbirlǝri Broklin bǝlǝdiyyǝsindǝ davam edib.

Türk Amerika cǝmiyyǝtlǝri federasiyası tǝrǝfindǝn tǝşkil edilǝn tǝdbirǝ Türkiyǝnin Nwu-York Bax konsulu Әrtan Yalçın, Türkiyǝnin BMT-dǝki hǝrbi attaşesi Mǝtin Adıyaman, Nyu-Cersi Türk Ocağı Cǝmiyyǝtinin sǝdri Mehmet Yar, Atatürk Mǝdǝniyyǝt Hǝmrǝylik Vǝqfinin sǝdri Gül karayıldız vǝ fǝstival üçün Nuy-Yorka gedǝn sǝnǝtçilǝr Hülya Polat, Sǝlim Bölükbaşı vǝ ABŞ-dǝki Türk icmasının nümayǝndǝlǝri qatılıb.

Amerikalılarla yanaşı mǝrasimin keçirildiyi parkda olan Val Stretin simvolu olan Karging Bul heykǝlini ziyarǝt edǝn turistlǝrin dǝ rǝğbǝtlǝ qarşıladığı tǝdbir zamanı polis bir sıra tǝhlükǝsizlik tǝdbirlǝri görüb.

35-ci  Türk Günü Yürüş vǝ Festivalı sabah keçirilǝcǝk yürüş vǝ konsertlǝ yekunlaşacaq.Әlaqәli Xәbәrlәr