Fransanın paytaxtı Parisdǝ açılan sǝrgi

Sǝrginin birincisi Vyanada açılmışdı.

478904
Fransanın paytaxtı Parisdǝ açılan sǝrgi

Baş Nazirliyin Tǝbliğat Fondu vǝ Yunus Әmrǝ İnstitutunun ǝmǝkdaşlığı ilǝ Beynǝlxalq Mǝdǝniyyǝt vǝ Sǝnǝt Dǝrnǝyi tǝrǝfindǝn tǝşkil edilǝn “Eksizlǝrdǝn Tablolara Sultan Әbdülǝziz Rǝsm Sǝrgisi” Fransanın paytaxtı Parisdǝ açılıb.

Osmanlı padşahı Sultan Әbdülǝzizin eksizlǝri vǝ bu eksizlǝri ǝsas götürülǝrǝk çǝkilǝn yağlı boya tabloların nümayiş etdirildiyi sǝrginin açılışı Frederik-Moisan qalereyasında baş tutub.

YUNESCO-nun nǝzdindǝ Türkiyǝnin daimi sǝfiri Hüseyn Avni Botsalı açılış mǝrasimindǝ  sǝrginin Fransada sǝnǝtsevǝrlǝrǝ vǝ rǝsm  sahǝsindǝ mütǝxǝssislǝrǝ xitab edǝn, uğurlu bir sǝrgi olduğunu söylǝyib.

Sǝfir Sultan Әbdülǝzizin gǝmilǝrǝ, dǝnizǝ olan ǝlaqǝsi vǝ marağı, hǝrbi sahǝdǝki rǝsmlǝrǝ dair xüsusi qabiliyyǝtinin açıq şǝkildǝ göründüyünü bildirib.

Sǝfir Әbdülǝziz Xanın Osmanlı sultanları arasında ilk vǝ son olaraq Avropaya sǝyahǝt edǝn sultan olduğunu da sözlǝrinǝ ǝlavǝ edib.

Qeyd edǝk ki, sǝrginin birincisi Vyanada açılmışdı.Әlaqәli Xәbәrlәr