Çanaqqala dastanının 284 hekayǝsi bir kitabda

İstanbul Böyükşǝhǝr Bǝlǝdiyyǝsi Mǝdǝniyyǝt AŞ Çanaqqala Şavaşı barǝdǝ 284 hekayǝni “Çanaqqala Sirlǝri" adlı kitabda bir araya gǝtirib.

451599
Çanaqqala dastanının 284 hekayǝsi bir kitabda

İstanbul Böyükşǝhǝr Bǝlǝdiyyǝsi Mǝdǝniyyǝt AŞ Çanaqqala Şavaşı barǝdǝ 284 hekayǝni “Çanaqqala Sirlǝri" adlı kitabda bir araya gǝtirib.

Kitab İstanbul Universiteti Әdǝbiyyat Fakültǝsi Türk Dili vǝ Әdǝbiyyat Bölmǝsi Türk Xalq Әdǝbiyyatı elmi üzrǝ müǝllim Fǝrhat Arslan tǝrǝfindǝn hazırlanıb.

Kitabda müharibǝnin yaranma şǝkli, düşmǝnlǝ mübarizǝ, Türk insanının fövqǝladǝ sǝylǝri, Türk ordusunun say vǝ texnologiya cǝhǝtdǝn ondan üstün olan düşmǝn ordusunu mǝğlub etmǝsi vǝ yaşanan fövqǝladǝ hadisǝlǝrǝ aid hekayǝlǝr dörd ayrı hissǝdǝ yer alıb.Әlaqәli Xәbәrlәr