Alanyada alternativ turizm

Antalya vilayǝtinin dǝnizi ilǝ mǝşhur olmuş Alanya qǝsǝbǝsi alternativ turizm sahǝsindǝ dǝ iddialıdır.

389836
Alanyada alternativ turizm

Antalya vilayǝtinin dǝnizi ilǝ mǝşhur olmuş Alanya qǝsǝbǝsi alternativ turizm sahǝsindǝ dǝ iddialıdır.
Qǝrbi Aralıq dǝnizi Tǝrǝqqi agǝntliyinin dǝstǝklǝdiyi bir layihǝ çǝrçivǝsindǝ qǝsǝbǝdǝ tǝbiǝt idmanları üçün 31 mǝntǝqǝ müǝyyǝnlǝşdirib. Layihǝnin ilk tǝbliğat işlǝri turizm agentliklǝrindǝ reallaşıb.
Bǝzi yerlǝrdǝ maşınlarla, bǝzi yerlǝrdǝ piyada reallaşacaq idman növlǝri üçün hazırlanan mǝntǝqǝlǝr gǝzilib.
Tǝbliğat üçün Türkcǝ , İngilizcǝ, Almanca vǝ Rusca 20 min kitabça nǝşr edilib.
İdman mǝntǝqǝlǝri yolunda tarixi şǝhǝr ilǝ Roma vǝ Sǝlcuqlu dövrünǝ mǝxsus tarixi ǝsǝrlǝr var.
Alanyanın yaylalarını da ǝhatǝ edǝn idman yolunda yamac paraşütü, yürüşlǝr, velosipǝd vǝ maşınlarla gǝzilǝ bilǝcǝk.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr